Có 1 kết quả:

zhuǎn huàn duàn céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

transform fault (geology)