Có 1 kết quả:

zhuàn bài wéi shèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to turn defeat into victory (idiom); snatching victory from the jaws of defeat