Có 1 kết quả:

zhuǎn huì

1/1

zhuǎn huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to transfer to another club (professional sports)