Có 1 kết quả:

zhuǎn huì fèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) transfer fee
(2) signing bonus
(3) sign-on bonus