Có 1 kết quả:

zhuàn yǐ

1/1

zhuàn yǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) swivel chair
(2) children's roundabout