Có 1 kết quả:

zhuǎn bù

1/1

zhuǎn bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to turn around