Có 1 kết quả:

zhuàn pán

1/1

zhuàn pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) turntable
(2) rotary (traffic)

Một số bài thơ có sử dụng