Có 1 kết quả:

zhuàn niǔ

1/1

zhuàn niǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

organ stop (button activating a row of pipes)