Có 1 kết quả:

zhuǎn gěi

1/1

zhuǎn gěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to pass on to