Có 1 kết quả:

zhuàn zhì

1/1

zhuàn zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to transpose