Có 1 kết quả:

zhuàn zhóu

1/1

zhuàn zhóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

axis of rotation

Một số bài thơ có sử dụng