Có 1 kết quả:

zhuàn lún

1/1

zhuàn lún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rotating disk
(2) wheel
(3) rotor
(4) cycle of reincarnation in Buddhism