Có 1 kết quả:

zhuàn sù biǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tachometer
(2) RPM gauge