Có 1 kết quả:

zhuǎn yùn

1/1

zhuǎn yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

change of rhyme (within a poem)