Có 1 kết quả:

hōng zhà

1/1

hōng zhà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bomb
(2) to bombard
(3) CL:陣|阵[zhen4]