Có 1 kết quả:

hōng liè

1/1

hōng liè

phồn thể

Từ điển phổ thông

vang dội

Một số bài thơ có sử dụng