Có 1 kết quả:

hōng zǒu

1/1

hōng zǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to drive away