Có 1 kết quả:

hōng hōng

1/1

hōng hōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) booming
(2) roaring

Một số bài thơ có sử dụng