Có 1 kết quả:

chē dào shān qián bì yǒu lù ㄔㄜ ㄉㄠˋ ㄕㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄌㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. When we get to the mountain, there'll be a way through. (idiom)
(2) fig. Everything will turn out for the best.
(3) Let's worry about it when it happens.
(4) It will be all right on the night.
(5) cf couplet 車到山前必有路,船到橋頭自然直|车到山前必有路,船到桥头自然直