Có 1 kết quả:

chē nú ㄔㄜ ㄋㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

car slave, sb forced to sacrifice quality of life to buy or maintain a car