Có 1 kết quả:

chē lóng

1/1

chē lóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) long queue of slow-moving traffic
(2) tram