Có 1 kết quả:

yà mǎ lù

1/1

yà mǎ lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stroll around the streets (esp. of a young couple)