Có 1 kết quả:

guǐ dào cāng

1/1

guǐ dào cāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) orbital module
(2) orbital cabin