Có 1 kết quả:

xuān miǎn

1/1

xuān miǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chariot and crown (symbols of important persons)
(2) fig. royals and dignitaries