Có 1 kết quả:

zhuǎn dòng guàn liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

moment of inertia (mechanics)