Có 1 kết quả:

zhuàn dòng zhóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) axis of rotation (mechanics)
(2) spindle