Có 1 kết quả:

zhuàn qù

1/1

zhuàn qù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to return
(2) to go back