Có 1 kết quả:

zhuǎn biàn guò chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

process of change