Có 1 kết quả:

zhuǎn gào

1/1

zhuǎn gào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pass on
(2) to communicate
(3) to transmit