Có 1 kết quả:

zhuǎn huán

1/1

zhuǎn huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to save or redeem (a situation)
(2) to mediate
(3) to intercede