Có 1 kết quả:

zhuǎn hǎo

1/1

zhuǎn hǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) improvement
(2) turnaround (for the better)