Có 1 kết quả:

zhuǎn chā lǜ

1/1

zhuǎn chā lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

slippage rate