Có 1 kết quả:

zhuǎn fān

1/1

zhuǎn fān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tack (of sailing ship)
(2) to jibe
(3) to go about