Có 1 kết quả:

zhuǎn xǐ

1/1

zhuǎn xǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to migrate
(2) to move house