Có 1 kết quả:

zhuǎn huàn qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) converter
(2) transducer