Có 1 kết quả:

zhuǎn jiē

1/1

zhuǎn jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) switch
(2) connection
(3) to put through (to telephone extension)