Có 2 kết quả:

zhuǎi wén ㄓㄨㄞˇ ㄨㄣˊzhuǎn wén ㄓㄨㄢˇ ㄨㄣˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to parade by interspersing one's speech or writing with literary allusions
(2) Taiwan pr. [zhuan3 wen2]

Từ điển Trung-Anh

(Internet) to repost (Tw)