Có 2 kết quả:

zhuǎi wénzhuǎn wén

1/2

zhuǎi wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to parade by interspersing one's speech or writing with literary allusions
(2) Taiwan pr. [zhuan3 wen2]

zhuǎn wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(Internet) to repost (Tw)