Có 1 kết quả:

zhuàn lú

1/1

zhuàn lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

converter (rotary furnace in steelmaking)