Có 1 kết quả:

zhuǎn yǎn jí shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to pass in an instant
(2) over in the twinkling of an eye