Có 1 kết quả:

zhuàn jǔ bì

1/1

zhuàn jǔ bì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

torque arm