Có 1 kết quả:

zhuǎn ér

1/1

zhuǎn ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to turn to (sth else)
(2) to switch to