Có 1 kết quả:

zhuàn yāo zi

1/1

zhuàn yāo zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) to pace around nervously
(2) to speak indirectly
(3) to beat about the bush