Có 1 kết quả:

zhuàn mén

1/1

zhuàn mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) revolving door
(2) turnstile