Có 1 kết quả:

lún fān

1/1

lún fān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in turn
(2) one after another