Có 1 kết quả:

ruǎn shì zi

1/1

ruǎn shì zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) pushover
(2) soft touch