Có 1 kết quả:

ruǎn liú céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

asthenosphere (geology)