Có 1 kết quả:

ruǎn dīng zi

1/1

ruǎn dīng zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. a soft nail
(2) fig. a tactful retort or rejection