Có 1 kết quả:

zhóu xiàng

1/1

zhóu xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) axis
(2) axial