Có 1 kết quả:

qīng shāng

1/1

qīng shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lightly wounded
(2) minor injuries