Có 1 kết quả:

qīng yì

1/1

qīng yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) easily
(2) lightly
(3) rashly